Song of Ice Nikoletta

Song of Ice Nikoletta

Alaskan Klee Kai

Name:Nikoletta
Color: gray and white
Eye color: braun
Size: miniature